BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẶNG HỮU NAM

Nhân dân có quyền đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Trong vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, Nhà nước cũng rất quan tâm để hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.