Đây là lời cảnh cáo đối với những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng Internet.
Hà Nội