Dấu chấm hết đối với Đặng Xuân Diệu(Pháp)

Việc đề nghị ký tên của Diệu bị khước từ một lần nữa không chỉ cho thấy sự bất lực và một tương lai bất ổn của anh ta trên đất Pháp.