Gia đình ông Nguyễn Văn Giáp đã thưa kiện LM Nguyễn Công Bình

Anh Luân nhiều lần đến Nhà thờ Giáo xứ Trung Nghĩa đề nghị LM Nguyễn Công Bình giải thích và bồi thường thiệt hại, nhưng LM Bình đã trốn tránh.