Làm rõ mối liên hệ giữa tham nhũng và bản chất chế độ xã hội ở nước ta hiện nay

Luận giải mối liên hệ giữa tham nhũng và bản chất chế độ xã hội ở nước ta là yêu cầu cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của công tác lý luận chính trị.