Những chiến công của lực lượng An ninh VN: Vô hiệu hóa các tổ chức khủng bố, phản động

Sau khi đất nước thống nhất, một số người nguyên là nhân viên của chế độ cũ, sống lưu vong ở nước ngoài vẫn còn tư tưởng cay cú, hận thù với cách mạng VN.