Ổ phản động GREEN TREES cay cú với thất bại.

Thời gian qua nhóm này thường xuyên có các buổi tụ họp, tuần hành dưới chiêu bài đạp xe vì môi trường từ đó xuyên tạc, kích động quần chúng tham gia các hoạt động quá khích.