Trên sa mạc hoang vu khô cằn, nơi thỉnh thoảng mới có vài chú lạc đà đi qua, những nhân viên của 1 phòng thí
Hà Nội