Việt Nam Ngày Nay

Tôi xin lập lại một lần nữa, tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi không làm chính trị, tôi chỉ là một du khách, đi đến bất cứ đâu, tôi ghi lại những hình ảnh mắt thấy, tai nghe cùng những điều dẫn giãi để các bạn dễ hình dung.